Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Usluge

Ponuda suradnje za obavljanje poslova zaštite na radu

Vjerujemo da ste ve upoznati s obvezama iz  lanka 19 Zakona o zaštiti na radu (NN br.  59/96, 94/96 i 114/03) i lanka 5 Pravilnika o osposobljavanju poslodavca i njegovih ovlaštenika (NN br. 114/02) i sankcijama  koje proizlaze iz neprovoenja mjera zaštite na radu.

Osnovna djelatnost tvrtke  istraivanje i razvoj na podruju je :

Zaštita na radu u okviru koje se izrauju:
- procjene opasnosti,
- osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu,
- osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu,
- osposobljavanje zaposlenih za rad na siguran nain,
- elektro i strojarska ispitivanja strojeva, ureaja s poveanim opasnostima,
- ispitivanje uvjeta radne okoline (buka, rasvjeta, mikroklima),
- ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija u objektima, statikog elektriciteta,
- katalozi osobnih zaštitnih sredstava,
- sustavi, programi i instrumentarij za provoenje osposobljavanja za siguran rad,
- normativni akti iz zaštite na radu i dr.

Ostale, jednako vane djelatnosti su:

Zaštita od poara u okviru koje se :
- Izrauju procjene ugroenosti od poara i eksplozija i normativni akti iz zaštite od poara ,
- Izrauju planovi evakuacije i spašavanja,
- Provodi osposobljavanje za gašenje poara,  za pruanje prve pomoi, za evakuaciju i spašavanje

Ergonomija u okviru koje djelatnosti je:
- Utvrivanje  primjene ergonomskih principa u radnim i pomonim prostorima
- Utvrivanje primjene ergonomskih principa na strojevima, ureajima i opremi
- Utvrivanje primjene ergonomskih principa na osobnim zaštitnim sredstvima

Ekologija u okviru koje je:
- Izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
- Izrada planova za zbrinjavanje opasnog otpada