Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


O emu trebaju voditi rauna donositelji odluka kako bi prilagodili mjesto rada potrebama radnika?

1.Pri izgradnji i/ili adaptaciji objekata:
 •  o pravovremenom ukljuivnju strunjaka zaštite na radu i lijenika medicine rada tijekom projektiranja i odreivanja namjene radnih prostora (propisane visine, širine prolaza, osvijetljenosti, toplinske izolacije i dr.)

2.Pri opremi radnih prostora - o prilagodbi postojeeg strojnog parka ergonomskim principima (eventualno opremanje dodatnim pomagalima i napravama)
 • o uvozu strojeva koji udovoljavaju zahtjevima smjernica EU i EN ili OSHA normama
 • o prilagodbi postojeeg radnog namještaja individualnim mjerama radnika odnosno nabavi primjerenog novog radnog namještaja u skladu s EN normama (takav namještaj ne mora uvijek biti skup)
 • o pravilnom razmještaju namještaja i opreme u prostorijama, vodei rauna o ljevorukim osobama
 • o nabavi pomagala kojima e se umanjiti napori pri obavljanju poslova u prisilnom poloaju tijela
 • o broju radnika koji mogu obavljati poslove u istom prostoru
 • o ureenju radnih i pomonih prostora za invalidne hendikepirane osobe
 • o nabavi alata za ljevoruke

3.Pri nabavi osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • o rezultatima procjene opasnosti koji tono ukazuju na vrste opasnosti i radna mjesta za koja je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava
 • o rezultatima ankete meu radnicima koja e ukazati na individualne preferencije u odabiru podvrsta zaštitne odjee,sredstava za zaštitu sluha i sl.
 • na kvalitetu materijala i izvedbe, te postojanost pri pranju/išenju ( o emu mora postojati vljana isprava ovlaštene ispitne ustanove)
 • na mogunost kombinacije više vrsta zaštitnih sredstava ili njihovih dijelova pri istovremenoj uporabi
 • na motviranje radnika za uporabu osobnih zaštitnih sredstava (dizajn zaštitnih sredstava uz zadravanje zaštitne funkcije, razlikovanje hijerarhije ili grupa istovrsnih poslova prema bojama, brand tvrtke)
14.12.2005.
Ostale vijesti