Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Zato je potreban sustav osposobljavanja za rad na siguran nain u poduzeu?

Nakon sudjelovanja na Okruglom stolu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu 2008.g. donosimo stav Ergonomike o temi provoenja osposobljavanja zaposlenih za rad na siguran nain koji je u najveem dijelu prihvaen kao zakljuak skupa.


Zašto je potreban sustav osposobljavanja za rad na siguran nain u poduzeu?

Iako se u Zakonu o zaštiti na radu i prateim podzakonskim aktima na temu osposobljavanja za rad na siguran nain spominju samo «plan i program» osposobljavanja, zapravo se radi o «sustavu osposobljavanja za rad na siguran nain». Da bi osposobljavanje postiglo krajnji cilj potrebno je postupak osposobljavanja u poduzeu definirati na nain da bude jasan svim sudionicima te da je utvren pravilan redoslijed osposobljavanja. Taj nain obuhvaa organizacijski oblik i metodologiju osposobljavanja, etape osposobljavanja, programske smjernice i razine programa koji se primjenjuju, sudionike osposobljavanja, didaktiki oblikovane medije preko kojih se prenose sadraji osposobljavanja, nain provjere osposobljenosti i materijalne dokaze o osposobljenosti. Postii da radnik bude svjestan rizika koji se javljaju pri radu, da bude motiviran za uvanje vlastitog ivota i zdravlja, te za uvanje sredstava koja su mu povjerena za rad – zadatak je koji zahtijeva mnogo zalaganja, strpljivosti i upornosti. Zapravo to je trajan zadatak ako poslovodstvo poduzea vodi rauna o ekonominosti poslovanja na dulje staze i eli sauvati radnu sposobnost svojih radnika. Na poslovodstvu je da odlui hoe li u poduzeu razvijati kulturu rada i pozitivne stavove svih zaposlenih prema sigurnom nainu rada; kako onih starijih koji e morati mijenjati ranije loše navike, tako i kod novih, mladih koji moraju ve na poetku naviknuti na pravilan nain rada. Upravo to je razlog zbog kojeg treba osposobljavanje za rad na siguran nain sustavno provoditi, a sustav obuhvaa sve kategorije zaposlenih – od predsjednika Uprave do izvršitelja najjednostavnijih poslova.

Cijeli lanak proitajte na našem blogu...
08.10.2008.
Ostale vijesti