Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Odjel zatite na radu

U okviru Odjela zaštite na radu obavljaju se slijedei poslovi:
  • izrada procjena opasnosti,
  • elektro i strojarska ispitivanja strojeva, ureaja s poveanim opasnostima,
  • ispitivanje uvjeta radne okoline (buka, rasvjeta, mikroklima),
  • ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija u objektima,
  • izrada kataloga osobnih zaštitnih sredstava, radne odjee i slubenih odora,
  • uspostava sustava, programa i instrumentarija za provoenje osposobljavanja za siguran rad,
  • izrada pravilnika o zaštiti na radu s prilozima o posebnim uvjetima rada, osobnim zaštitnim sredstvima i dr.

Što je za Vas vano da znate ?
Ako doe do ozljede ili bolesti Vašeg radnika, zbog uzroka koji je u uvjetima rada koje niste uredili prema zahtjevima iz propisa, osim kazne za neprovoenje zaštite pri radu, koja e Vam biti utvrena u postupku koji provodi inspekcija rada, troškove vašeg poslovanja teretit e i troškovi nadoknade plae zaposleniku za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (od prvog dana bolovanja u visini od 100% od propisane osnovice), troškovi lijeenja (ambulantnog i bolnikog) u punom iznosu prema raunu koji e Vam ispostaviti zdravstveno osiguranje, troškovi potrebne rehabilitacije i ortopedskih pomagala, putni troškovi radi lijeenja i rehabilitacije , te ostali troškovi kao što su npr. troškovi sudskog postupka koji e zaposlenik pokrenuti protiv Vas radi naknade štete, iznos dosuene naknade štete s pripadajuim kamatama i sl. Nije iskljuena ni odgovornost za kazneno djelo koja se moe utvrivati neovisno od naprijed navedenih postupaka. Na kraju, osiguratelji imaju pravo traiti od Vas da im nadoknadite troškove koje ste uzrokovali invalidnošu zaposlenika, koja je nastupila zato što niste proveli propisane mjere zaštite ivota i zdravlja zaposlenih.

Ako zaposlene osigurate od ozljeda na radu ili profesionalnih bolesti u nekom od osiguravajuih društava, bit ete, kao protuvrijednost za plaenu premiju osiguranja, osloboeni samo dijela naprijed navedenih troškova (troškova zdravstvene zaštite koja e biti pruena ozlijeenom radniku, troškova naknade plae za vrijeme bolovanja, troškova rehabilitacije i putnih troškova radi obavljanja lijeenja i rehabilitacije), ali i njih samo do visine svote osiguranja.
 
Vještaimo ozljede na radu...