Barclays

Izrada procjene rizika

Izrada procjene rizika za radna mjesta s računalom

Izrada normativnih akata iz zaštite na radu (pravilnici o zaštiti na radu, odluke poslodavca i sl.)

Provodimo osposobljavanja iz zaštite na radu:

 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje radnika za siguran rad s računalom
 • Osposobljavanje poslodavca i njegovog ovlaštenika iz područja zaštite na radu
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje provoditelja evakuacije i spašavanja

Ispitivanja:

 • Ispitivanja radne opreme – strojeva i uređaja
 • Ispitivanja elektro i munjovodnih instalacija
 • Ispitivanje radnog okoliša

Usluge obavljanja poslova zaštite na radu za pravne subjekte:

Izrada plana i programa osposobljavanja

Izrada planova evakuacije i spašavanja

Provedba vježbe evakuacije i spašavanja zaposlenika u skladu s planom evakuacije i spašavanja

Procjena rizika

Procjena rizika je temeljni dokument iz zaštite na radu kod poslodavca.

Procjena rizika treba odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i biti dostupna radniku na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku.

Na temelju procjene rizika poslodavac je dužan primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Izrada procjene rizika propisana je Pravilnikom o izradi procjene rizika NN 71/14.

Procjena rizika za radna mjesta s računalom

Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, NN 69/05, propisana je obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom. Prema navedenom Pravilniku, radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

U procjeni rizika za radna mjesta s računalom potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na:

 • Opremu radnog mjesta (zahtjevi za zaslone, tipkovnice, radni stol ili radnu površinu, radni stolac)
 • Radni okoliš (zahtjevi vezani za prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaje, buku, mikroklimatske uvjete, zračenja)
 • Programsku opremu.

Izrada normativnih akata iz zaštite na radu

Zakonom o zaštiti na radu, NN 71/14., 118/14., 154/14., u članku 19. propisana je obveza svih poslodavaca da pisanim oblicima urede organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika.

Navedene obveze u praksi se rješavaju:

 • Pravilnikom o zaštiti na radu – isti utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu, te uređuje sustav zaštite na radu kod poslodavca te prava, ovlasti i odgovornosti svih sudionika unutar tvrtke u području zaštite na radu.
 • Planom i programima osposobljavanja - izrađuje se u skladu s rizicima utvrđenim u procjeni rizika. Osposobljavanje za rad na siguran način provodi se na osnovi tog programa, nastavne dokumentacije i nastavnih pomagala te na način koji je utvrđen u ovom sustavu.
 • ili različitim odlukama poslodavca.

Sve navedeno izrađujemo prema Vašim potrebama i organizaciji.

Usluge obavljanja poslova zaštite na radu za pravne subjekte

Temeljem članka 20. st.2. Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu Ergonomika može za sva poduzeća do uključivo 49 radnika obavljati poslove zaštite na radu ako poslodavac nema radnika koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova.

Obavljanje poslova zaštite na radu obuhvaća:

 • Provođenje redovitog unutarnjeg nadzora i izvještavanje Poslodavca o utvrđenim nedostatcima nakon svakog obavljenog nadzora. Nakon svakog nadzora sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru u kojem se utvrđuju mjere koje je potrebno poduzeti te definiraju rokovi, osobe i način provedbe mjera.
 • Stručnu pomoć kod prijavljivanja i ispunjavanja tiskanica za prijavu ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te izrada propisanih izvješća za potrebe poslodavca.
 • Suradnju s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa Zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenim osobama te sa specijalistom medicine rada.
 • Stručnu pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu te obveza sudjelovanja i suradnje pri planiranju, provođenju i standardizaciji u svim dijelovima poslovanja gdje postoji obveza primjene Zakona o zaštiti na radu.
 • Iniciranje svih stručnih poslova vezanih uz područje zaštite na radu (procjena rizika, unutarnjeg nadzora, ispitivanja sredstava rada u propisanim rokovima, osposobljavanja radnika, poslodavca, povjerenika i ovlaštenika i ostalih poslova zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca).

E-learning - online osposobljavanje iz zaštite na radu

E-learning ili e-učenje je sustavno stjecanje znanja putem uporabe računala i Interneta po unaprijed pripremljenim programima usklađenim prema potrebama korisnika.

U našoj svakodnevnici suočeni smo s potrebom sve bržeg stjecanja znanja ako želimo ravnopravno komunicirati u društvu, a posebice je važno da budemo pravodobno informirani o novim spoznajama koje su nam potrebne za uspješno svladavanje poslova na radnom mjestu. Nažalost, imamo sve manje vremena za učenje na klasični način. Različiti tečajevi, seminari i radionice traže previše vremena za sadržaje koje nam nude, a od kojih obično već nešto i znamo pa nam je praćenje nastave nezanimljivo. Najveći gubitak vremena predstavlja odlazak u određeno vrijeme na određena mjesta za učenje i povratak s tih mjesta, uključujući sve one neprilike vezane uz gradski promet, parkiranje i slično.

U vremenu kad su računala ušla u život skoro svakog od nas, bilo bi šteta koristiti ih za igrice i «surfanje» po beskraju Interneta, jer se računala mogu iskoristiti upravo za brzo i lagano stjecanje onih znanja koja su nam potrebna, bez nepotrebnog gubljenja vremena.

Programi samoučenja konstruktivno doprinose obogaćivanju znanja, tako da se novo integrira u postojeću strukturu znanja. Onaj koji uči oplemenjuje svoj svijet znanja novim spoznajama.

Samoučenje se može uspješno odvijati preko računala i to:

 • Offline (uz pomoć prezentacija na CD-u ili DVD-u) ili
 • Online stalnom vezom na Internetu ili u mreži tvrtke (Intranet)

Alternativno se programi mogu sastavljati kombinacijom offline i online modula. Integracija E-learninga i klasične nastave u konačnosti naziva se super učenje (Blended learning - super učenje). Ovakav pristup koristi se i u edukaciji stručnjaka sigurnosti i zaštite na radu.

E-learning metoda je neovisna o vremenu i mjestu. Ona nudi multimedijalne mogućnosti kreiranja sadržaja za učenje primjenom teksta, slike, tona i filma. Onaj koji uči odlučuje u kojem vremenskom periodu će obraditi određene sadržaje i u kojoj formi.

Dakle, možemo zaključiti e-learning ili e-učenje je sustavno stjecanje znanja putem uporabe računala i Interneta po unaprijed pripremljenim programima usklađenim prema potrebama korisnika.

Kontaktirajte nas

Ako ste zainteresirani za naše usluge molimo Vas da nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili putem telefona.

Kontaktirajte nas