Barclays

Izrada normativnih akata iz područja zaštite od požara (Pravilnik o zaštiti od požara)

Izrada planova evakuacije i spašavanja

Izrada procjena ugroženosti od požara i plana zaštite od požara


Osposobljavanje radnika:

 • Za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Za evakuaciju i spašavanje
 • Za voditelja evakuacije i spašavanja

Provodimo vježbe gašenja požara zaposlenika u skladu s planovima gašenja požara.

Provodimo vježbe evakuacije i spašavanja zaposlenika u skladu planovima evakuacije i spašavanja.

Izrađujemo stručna mišljenja kod adaptacija građevina u slučajevima kad ne treba ishoditi građevinsku dozvolu (manji zahvati).

Izrađujemo elaborate zaštite od požara za glavni projekt i građevinsku dozvolu.


U sklopu usluga vođenja zaštite od požara sukladno čl. 20 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), brinemo o:

 • Usklađenosti stanja s propisima iz zaštite od požara
 • Rokovima ispitivanja protupožarnih sustava i opreme, posuda pod tlakom, instalacija, munjovoda, uređaja u EX izvedbi
 • Poduzimanju tehničkih i organizacijskih mjera kod privremenog povećanog požarnog rizika

Plan evakuacije i spašavanja

Pojam evakuacija podrazumijeva unaprijed programirani i organizirani način napuštanja ugroženih prostorija, prije nego što nastupi opasnost po život i zdravlje zaposlenika i drugih osoba, koju može izazvati iznenadni događaj kojeg je nastup i štetne posljedice moguće unaprijed predvidjeti.

Spašavanje podrazumijeva se takvo organizirano provođenje radnji kojima se zaposlenicima zatečenim u ugroženim prostorima i prostorijama pruža pomoć u napuštanju istih kada uslijed okolnosti nastalih iznenadnim događajem sami ne mogu napustiti ove prostorije ili prostore, a da pri tome ne dovedu u opasnost svoj život i zdravlje, pružanje prve i medicinske pomoći ozlijeđenim osobama i poduzimanje aktivnosti otklanjanja opasnosti.

Sukladno članku 55 Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja osoba za slučaj iznenadnog događaja. Poslodavac utvrđuje Plan evakuacije i spašavanja s kojim mora upoznati sve zaposlene, određuje i osposobljava osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje.


Planom evakuacije se uređuju slijedeća područja:

 • Dužnosti zaposlenika u provođenju mjera i aktivnosti u pripremi i provođenju evakuacije - spašavanja
 • Osposobljavanje zaposlenika za evakuaciju - spašavanje
 • Način obavještavanja o iznenadnom događaju i davanja znakova uzbune
 • Osvjetljenje, označavanje i održavanje putova i izlaza za evakuaciju - spašavanje
 • Kapacitet putova i izlaza za evakuaciju - spašavanje
 • Oprema za spašavanje i pružanje prve pomoći
 • Zone evakuacije i sastav ekipa za evakuaciju - spašavanje
 • Postupak u slučaju provođenja evakuacije - spašavanja
 • Postupak zaposlenika i njihovo sudjelovanje u evakuaciji - spašavanju
 • Postupak voditelja i članova ekipe za evakuaciju - spašavanje
 • Posebni oblici operativno taktičkih radnji u pojedinim fazama evakuacije- spašavanja
 • Zborna mjesta nakon evakuacije

Nudimo Vam stručnu izradu planova evakuacije uz određivanje evakuacijskih zona, najpovoljnijih putova evakuacije, organizaciju evakuacijskih timova s konkretnim zaduženjima te proračunom okvirnog vremena evakuacije. Naš način rada odnosi se na individualni pristup svakom korisniku i prostoru, uz sagledavanje realnog stanja temeljem kojega se onda planiraju najsigurnija moguća rješenja. Planovi evakuacije uključuju izradu tekstualnog i grafičkog dijela.

Vježba evakuacije

Što je vježba?

Vježba evakuacije i spašavanja obveza je poslodavca sukladno čl. 55 Zakona o zaštiti na radu, a izvodi se u skladu s utvrđenim planom evakuacije i spašavanja. Vježba evakuacije je planirano i organizirano napuštanje prostorija poslodavca koristeći sigurne evakuacijske putove i opremu za evakuaciju te okupljanje na zbornom mjestu. Vježbom rukovodi provoditelj evakuacije, odnosno ekipa za evakuaciju kod složenijih prostora.

Cilj vježbe

Cilj vježbe je pripremiti radnike za različite izvanredne događaje koji mogu prouzročiti veće materijalne štete i/li ugroziti život i zdravlje osoba koje se nalaze u određenom prostoru. Ujedno se kvalitetno izvedenom vježbom može dobiti dobar uvid u stanje treniranosti osoba koje se evakuiraju, stanje predviđenih evakuacijskih putova, čujnost alarmnih uređaja, stanje i funkcionalnost evakuacijske opreme, uvježbanost članova ekipe za evakuaciju, vrijeme evakuacije i sl.

Način izvođenja vježbe

Prije same izvedbe, priprema se plan izvođenja vježbe koji uključuje scenarij izvanrednog događaja, pretpostavljenu brojnost osoba u građevini / prostoru , plan evakuacijskih putova i izlaza, popis opreme koja će se koristiti, predviđene evakuacijske zone te članove ekipe za evakuaciju s popisom zaduženja tijekom vježbe evakuacije. Po obavještavanju o izvanrednom događaju, očekuje se od svih osoba da u predviđenom vremenu napuste građevinu ili ugroženi prostor, sljedeći upute ekipe za evakuaciju te da se okupe na zbornom mjestu. Vježbu je moguće izvesti uz sudjelovanje hitnih službi po prethodnom dogovoru.

Nudimo Vam uslugu kompletne organizacije vježbe uz pripremu scenarija i organizaciju evakuacijskih timova te koordinaciju i nadzor nad izvođenjem vježbe, kao i asistenciju kod izrade završnog izvještaja o provedenoj akciji evakuacije i spašavanja.

Kontaktirajte nas

Ako ste zainteresirani za naše usluge molimo Vas da nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili putem telefona.

Kontaktirajte nas